Privacyverklaring

 
 

Terra, zorg in rouw (verder te noemen: Terra) respecteert de privacy van cliënten en andere bezoekers van www.terrazorginrouw.nl, hierna te noemen “de website”.

Terra zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Terra zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG -, alsmede overige  toepasselijke wet- en regelgeving.

Terra  zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen.

Terra verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  

Terra verwerkt persoonsgegevens van cliënten in het kader van haar dienstverlening nabestaandenbegeleiding.

Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
•      NAW-gegevens
•    contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers
•      Geboortedatum
•      geslacht
•    financiële en administratieve gegevens, die nodig zijn in het kader van de dienstverlening van Terra. 
•    allergieën en dieetwensen

Terra gebruikt deze persoonsgegevens voor een optimale uitvoering van haar dienstverlening.

De persoonsgegevens worden onder meer in verband met het volgende doel verwerkt:
-       voor de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
-       voor het onderhouden van het contact
-       voor communicatie en relatiebeheer. 

De persoonsgegevens verwerken wij omdat:
-       de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt
-       de verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting
-       de cliënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Terra verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden  wanneer Terra aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Terra zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doelen. Als een andere partij persoonsgegevens voor ons verwerkt, heeft Terra met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Behoudens de wettelijke bewaartermijnen bewaart Terra uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u hiervoor contact met Terra opnemen. De contactgegevens staan onder deze privacyverklaring.

Bij het bezoeken en regelen van zaken via onze website vraagt Terra toestemming om persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via deze website verwerken we volgens deze privacyverklaring.

Cookies Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Terra is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites, die niet onder het beheer van Terra vallen.

U heeft het recht om bij Terra een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Terra verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Terra, zorg in rouw
Papeweide 17
5236 RE ’s-Hertogenbosch
info@terrazorginrouw.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Terra laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd. 

Terra, zorg in rouw
e-mail: info@terrazorginrouw.nl